Skip to content

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Blog MANWITH PASSION, dostępny pod adresem internetowym https://manwith.pl/, prowadzony jest przez Pawła Worobieja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MANWITH PASSION, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9840165788, REGON 367136956.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Czytelników i potencjalnych Klientów Sklepu Manwith Passion dostępnego pod adresem https://sklep.manwith.eu i określa zasady korzystania z Serwisu.

§2 DEFINICJE

 1. Czytelnik – osoba korzystająca z tekstu pisanego dostępnego w niniejszym Serwisie.
 2. Administrator – osoba zarządzająca Serwisem.
 3. Autor – osoba publikująca artykuły. 
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
 5. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MANWITH PASSION, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9840165788, REGON 367136956.
 6. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 7. Zamawiający – – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 9.  Blog – serwis internetowy  prowadzony przez założyciela pod adresem internetowym https://manwith.pl
 10. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.manwith.eu/
 11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 14. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 15. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 16. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający kontakt z autorem Bloga.
 17. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 18. Komentarz – wyrażenie opinii Użytkownika na temat publikowanych informacji zgodnie z §5.
 19. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 20. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 21. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 KONTAKT

 1. Adres Przedsiębiorcy: ul. Strzelców 19/5, 31-422 Kraków
 2. Adres e-mail: sklep@manwith.eu
 3. Numer telefonu: +48 733 026 099 
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy mBANK: PL 95 1140 2004 0000 3802 8093 1407
 5. Użytkownik może porozumiewać się ze Administratorem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie z Administratorem w godzinach 10-18.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z Serwisu niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera itp.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§5 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Wszelkie informacje, w tym zdjęcia są własnością Autora publikacji i ich kopiowanie jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 3. Użytkownik ma możliwość zapisać się do newslettera dostępnego w serwisie celem pozyskiwania informacji o nowych wpisach, promocjach czy informacjach marketingowych. Użytkownik zapisując się do newslettera wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i zasadami niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownik korzystając z możliwości komentowania publikacji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i zasadami niniejszego regulaminu.
 5. Z bloga mogą korzystać wszyscy użytkownicy internetu.
 6. Blog jest miejscem, gdzie możesz pozostawić komentarza, wyrażający zdanie Użytkownika na temat publikowanych wpisów. Zabronione jest używanie wulgarnych słów, niestosownych wyrażań czy obrażanie Autora lub innych użytkowników. Nieprzestrzeganie powyższych zasada może skutkować usunięciem komentarza lub zablokowaniem Użytkownika.
 7. Pozostawiając komentarz Użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis.
 8. Pozostawionego Komentarza Użytkownik nie może zmienić.
 9. Komentarz Użytkownika trafia do poczekalni. Na blogu pojawi się dopiero po akceptacji przez administratora serwisu Bloga. Poczekalnia to mechanizm zapewniający stronie utrzymanie odpowiedniego poziomu informacji oraz gwarancja bezpieczeństwa. Nie pożądane jest, aby na stronie pojawiały się wpisy, które nie mają żadnego związku z publikowanymi treściami, są czysto reklamowe, obraźliwe albo nie spełniają wymagań technicznych.
 10. Administrator Serwisu wymaga od Użytkowników, aby wypowiedzi były poprawne, również pod względem ortograficznym (Administrator nie odpowiada za treść i formę zamieszczonych wpisów. Za wpis odpowiada jego Autor). Jeśli całkowicie zostaną zignorowane zasady języka polskiego, wpis Użytkownika nie zostanie zaakceptowany.
 11. Wpis nie musi zostać zaakceptowany. Użytkownik otrzyma wtedy mail z informacją o jego odrzuceniu. Nie znaczy to, że wpis się nie spodobał, przyczyną odrzucenia mogą być także powody techniczne.
 12. Pozostawienie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności i oznacza, że Użytkownik zgadza się z ich treścią.
 13. Zanim Użytkownik zacznie korzystać z bloga, powinien zapoznać się z treścią regulaminu i polityką prywatności.

§6 DANE OSOBOWE W SERWISIE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Administrator.

 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Bloga zbierane są w celu utrzymania kontaktu z Użytkownikami, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym, informacyjnym, promocyjnym.

 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do Kontaktu skutkuje brakiem możliwości informowania o nowych wpisach, informacjach marketingowych czy promocyjnych.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Administrator poinformuje Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271.
6. Informacje handlowe zawarte na stronie manwith.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8. W razie pytań lub niejasności, prosimy o kontakt mailowy pod adresem sklep@manwith.eu

Copyright© Manwith Passion. Designed and created by Anna LP founder WorldSide.pl